دسترسی همگانی(OPAC) دانشگاه البرز

                                               آئین نامه عضویت کتابخانه موسسه آموزش عالی البرز  

اين آيين نامه به منظور توسعه دسترسی دانش پژوهان به منابع اطلاعاتی، گسترش و توسعه مجموعه کتابخانه با تاکید بر فراهم آوری منابع آموزشی و پژوهشی مورد نیاز اساتید و دانشجویان و مطابق رشته های آموزشی موجود و همچنین رشته ها و مقاطع تحصیلی جدید تنظيم شده است و شامل مجموعه اي از ضوابط و دستورالعمل ها درباره امانت كتاب و ارائه خدمات اطلاع رسانی به مراجعه كنندگان است و هدف از تدوين آن حفظ حقوق و تبيين تکاليف اعضاء می باشد.

 

ماده 1) جامعه تحت پوشش كتابخانه

گروه هاي زير می توانند به عضويت كتابخانه درآمده و از خدمات آن استفاده نمايند:

گروه اول: اعضاي هيأت علمی موسسه آموزش عالی البرز

گروه دوم: اعضای حق التدریس موسسه

گروه سوم: دانشجويان موسسه آموزش عالی البرز در مقاطع مختلف تحصیلی

گروه چهارم: كاركنان شاغل در موسسه

 

ماده 2) شرایط عضویت

براي تمامی اعضاي كتابخانه با توجه به نوع عضويت، پس از ارائه مدارک زير، كارت عضويت با قيد مدت اعتبار صادر می شود.

 (1 مراجعه به سایت موسسه و تکميل فرم درخواست عضويت و ارسال مشخصات ( قبل از تکمیل فرم عضویت فایل الکترونیکی تصویر خود را به همراه داشته باشید.)

(2 اعضاي هيأت علمی و حق التدریسی با ارایه کارت شناسایی معتبر و معرفی نامه از معاونت آموزشی موسسه

 (3 کارکنان با ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه از کارگزینی

 (4  پرداخت حق عضويت  

تبصره 1- صدور كارت المثنی نيازمند طی مراحل اداري، صرف زمان و پرداخت جريمه است.

 

ماده 3) مدت عضویت

مدت عضويت گروه ها به شرح زير می باشد.

نوع عضویت

مدت عضویت

اعضاء هيأت علمی شاغل

تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در موسسه

اعضای حق التدریسی

تا پایان هر نیمسال تحصیلی

دانشجويان کارشناسی ارشد

يک سال

دانشجويان كارشناسی و کاردانی

يک سال

کارکنان شاغل

تا زمان اشتغال به خدمت رسمی در موسسه

 

 

ماده 4) تمدید عضویت

 1-4 تمديد عضويت منوط به احراز مجدد شرايط عضويت خواهد بود.

 2-4 ميزان حق عضويت هر ساله تعيين و اعلام می شود. ميزان حق عضويت بر اساس گروه هاي عضويت

مشخص شده در دستورالعمل اجرائی عضويت مشخص گرديده است.

3-4 كارت عضويت آن دسته از اعضاء كه در زمان انقضاء تمديد نگردد، فاقد اعتبار خواهد بود.

4-4 رعايت مقررات كتابخانه توسط عضو و رضايت مندي مديريت از عضو.

 

ماده 5) خدمات كتابخانه

مجموعه خدماتی كه دركتابخانه ارائه می شود به قرار زير است:

 1-5 امانت، تمدید، عودت و رزرو کتاب

2-5 پیگیری دیرکرد کتاب

 3-5 استفاده از سالن مطالعه

 4-5 استفاده از كتابخانه ديجيتال

 5-5 راهنمایی مراجعین در بازیابی منابع اطلاعاتی

6-5  جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتی Off-line,On-line و تهيه مقاله

 7-5 ثبت عضویت و ورود اطلاعات دانشجویان و اساتید

8-5 تسویه حساب اعضاء

 9-5 خدمات مرجع )استفاده از كتاب هاي مرجع ، مشاوره، راهنمايی و رفع نيازهاي اطلاعاتی علمی(

 10-5 مواد سمعی و بصري و خدمات لوح فشرده

11-5 مطالعه پايان نامه ها )چاپی ( در محل

یادآوري: استفاده از كتابخانه با توجه به سطوح مختلف عضويت متغير خواهد بود.

 

ماده 6) مقررات امانت، تمدید، رزرو و استرداد كتاب

اعضاي كتابخانه با توجه به سطح عضويت مطابق شرايط مندرج در جدول ذيل از كتابخانه"موسسه آموزش عالی البرز" كتاب امانت می گيرند:

نوع عضویت

تعداد كتاب

مدت امانت

اعضاء هيأت علمی موسسه

3

سه هفته

اعضای حق التدریسی                       

1

دو هفته

دانشجويان كارشناسی ارشد

2

دو هفته

دانشجويان كارشناسی و کاردانی

2

یک هفته

كاركنان

2

سه هفته

 

1-6 شرط امانت گرفتن كتاب، دارا بودن كارت عضويت كتابخانه است.

2-6  كتابخانه می تواند بنا به ضرورت تعداد كتاب ها و مدت امانت را كاهش دهد و يا بازگشت كتاب ها را قبل از پايان

مدت امانت درخواست نمايد.

تبصره 2- استفاده غير مجاز از كارت ساير اعضاء مشمول جريمه و محروم شدن فرد متخلف از خدمات كتابخانه خواهد شد.

تبصره 3- تمديد امانت كتاب در صورتی امکان پذير است كه:

الف. كتاب توسط اعضاي ديگر كتابخانه رزرو نشده باشد.

ب. عضو، مشمول جريمه تأخير كتاب هاي امانی نباشد.

تبصره 4- عضو تا 48 ساعت بعد از اعلام بازگشت  )كتاب رزرو شده( توسط كتابخانه، می تواند اقدام به امانت كتاب نمايد.

تبصره 5- چنانچه منبعی متقاضيان زيادي داشته باشد، كتابدار بخش امانت می تواند مدت امانت را كاهش دهد.

 

ماده 7) منابعي كه امانت داده نمي شود :

1-7 كتابهای مرجع مانند فرهنگ ها، دایره المعارف ها و کتابهای پرمراجعه و غیره

2-7 کتابهای گرانبها و نفیس، آثار خطی، چاپ های قیمتی و نایاب و موارد مشابه

3-7 نشريات ادواري

4-7 پايان نامه هاي تحصيلی

5-7 مواد ديداري و شنيداري

 

ماده8) جریمه دیركرد

1-8درصورتی كه امانت گيرنده در زمان تعيين شده از سوي كتابخانه، كتاب يا كتاب هايی را كه امانت گرفته مسترد

نکند، مشمول جريمه به ازاي هر روز ديركرد خواهد شد.

الف: اعضای هیات علمی و حق التدریسی برای هر جلد کتاب در هر روز تاخیر 1000ریال می باشد.

ب: دانشجویان و کارکنان برای هر جلد کتاب در هر روز تاخیر 500ریال می باشد.

ج: در مورد کتابهای رزرو، برای هر جلد کتاب در هر روز تاخیر 2000ریال می باشد.

تبصره 6- امانت منابع جدید، منوط به پرداخت جریمه تاخیر می باشد.

تبصره 7- عواید حاصل از جریمه تاخیر، پس از طی مراحل قانونی صرف امور کتابخانه خواهد شد.

 

ماده 9) جبران خسارت

چنانچه امانت گيرنده كتاب را گم كند يا ناقص تحويل دهد، جبران خسارت وارده بر عهده وي خواهد بود.

1-9 در مورد جايگزينی كتاب گمشده توسط عضو، چنانچه كتاب خارج از چاپ بوده و يا به هر دليلی امکان تهيه اصل كتاب در داخل و خارج از كشور نباشد، تصميمات نهايی براي جايگزينی آن به عهده مدير بخش تأمين منابع اطلاعاتی در كتابخانه است. بديهی است تا جايگزينی منبع، فايل امانت گيرنده بسته خواهد شد.

 

ماده 10) تسویه حساب

1-10 هر نوع تغيير در وضعيت اعضاي كتابخانه از جمله انصراف از تحصيل، فارغ التحصيلی )براي دانشجويان(،بازنشستگی يا بازخريدي )براي اعضای هیات علمی و كاركنان(، و استفاده از مأموريت هاي دراز مدت )سفرهاي خارج از كشور( منوط به انجام تسويه حساب با كتابخانه است.

تبصره 8- در هنگام تسويه حساب با كتابخانه، بازگرداندن كارت عضويت الزامی است.

 

ماده 11) موارد خاص

براي حل و فصل مواردي كه در آيين نامه عضويت وجود ندارد، از طريق مديريت كتابخانه بررسی و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.

 

ماده 12) مقررات عمومي كتابخانه

 .1 رعايت كامل آداب فرهنگی، اجتماعی و دينی در محيط كتابخانه و سالن مطالعه الزامی است.

 .2 خوردن، آشاميدن، استعمال دخانيات در محل كتابخانه ممنوع است.

 .3 هرگونه كپی برداري و عکس برداري از منابع كتابخانه بدون مجوز ممنوع است.

.4  حفظ سکوت در سالن ورودي و سالن مطالعه الزامی است.

 .5 استفاده از تلفن همراه در مخزن كتابخانه، سالن مطالعه ممنوع می باشد.

 .6 همراه داشتن كيف، كتاب، دفتر و هرگونه لوازم شخصی در مخزن ممنوع است و مراجعه كنندگان صرفاً می توانند چند برگ كاغذ و مداد به همراه داشته باشند.

 .7 استفاده از كارت عضويت و خدمات كارت صرفاً براي صاحب كارت مجاز می باشد.

.8 عدم رعايت مقررات كتابخانه موجب ابطال كارت عضويت و در صورت لزوم طبق ضوابط قانونی به کمیته انضباطی معرفی می گردد

.9 به همراه داشتن كارت عضويت، جهت استفاده از خدمات كتابخانه الزامی است

تبصره 9- بخش مخزن کتابخانه بصورت بسته اداره می شود و امکان دسترسی به منابع از طریق نرم افزار کتابخانه امکان پذیر می باشد

تبصره 10- رده‌بندی کتاب‌های کتابخانه بر اساس نظام رده بندی کنگره (L.C) می باشد      

ساعات کاری

  • صبح: 8 تا 12:30
  • بعد از ظهر: 13:30 تا 15
  • جمعه: تعطیل

 

کاربران آنلاین :2